Wedstrijdreglement DOEN Energie[s]topper

Dit reglement dient zorgvuldig te worden doorgelezen voordat aan de competitie wordt deelgenomen. Bij vragen of opmerkingen kun je een e-mail sturen naar info@newventure.nl.

Artikel 1 Deelnemers

 • Deelnemers zijn individuen of teams van individuen.
 • Het idee van de deelnemers richt zich op de Nederlandse markt.
 • Minstens één lid van het deelnemende team is woonachtig in Nederland.
 • Deelnemers dienen zelf de ingezonden stukken op te stellen. Samenwerking van deelnemers met bestaande bedrijven of andere wedstrijdorganisaties is toegestaan

Artikel 2 Inzendingen

 • Alle inzendingen kunnen in het Engels en in het Nederlands ingezonden worden. De feedback zal worden gegeven in de taal waarin de inzending is geschreven.
 • Inzendingen kan men als .Pdf document uploaden via de website
 • Om je aan te kunnen melden zal de inzending een business concept beschrijven.
 • Wanneer je tot de top 5 behoort en deel mag nemen aan de competitie wordt er van jeverwacht een schaalbaarheidsplan in te leveren. Deze gaat conform de vereisten die je toegestuurd krijgt. Het schaalbaarheidsplan beschrijft hoe de deelnemer zelf het bedrijf kan opschalen.
 • De top 5 krijgt het wedstrijdhandboek ‘Starting Up – Achieving success with professional business planning’ thuisgestuurd.
 • De specifieke vereisten waaraan de inzendingen moeten voldoen zijn opgenomen op deze website.
 • Het aantal tekstpagina’s van het business concept bedraagt max. 3 A4.
 • Inzendingen dienen een energiebesparingspotentie en een innovatief karakter tehebben. Dit betekent dat een idee gericht moet zijn op energiebesparing (in relatieve & absolute zin) en daarnaast voorziet in een nieuwe behoefte of het bestaande behoeften op een nieuwe manier bevredigt. Het idee voegt duidelijk iets toe ten opzichte van bestaande producten, diensten of technologieën. Het innovatieve karakter van het idee zal door de jury worden beoordeeld. Voor verdere beoordelingsgronden zie artikel 5.
 • De ideeën, kennis en/of de essentie van de onderneming of op te starten onderneming moeten eigendom zijn van de deelnemer.
 • Personen en instanties die een directe bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van het ondernemingsplan dienen in een appendix te worden opgenomen, inclusief een korte toelichting op de aard van de bijdrage.
 • Het ingezonden businessconcept mag eerder zijn bekroond. Ook mogen deelnemers van de eerdere DOEN Energie[s]topper, andere wedstrijden of initiatieven deelnemen.
 • Uitgesloten van deelname zijn plannen van medewerkers van Stichting DOEN, de Goede Doelen Loterijen en dochterbedrijven van Stichting DOEN.
 • New Venture behoudt zich het recht voor een deelnemer deelname aan de wedstrijd te ontzeggen bij geschillen tussen deelnemer en New Venture en/of Stichting DOEN.
 • Uitgesloten van deelname zijn personen die voorafgaand aan of lopende de deelname handelingsonbekwaam zijn of worden.

Artikel 3 Inschrijving

 • Deelname aan de competitie is kosteloos.
 • Deelnemers die de deadline van 27 november 2017 gemist hebben, kunnen zich niet meer aanmelden voor de competitie.
 • Deelnemers hoeven zich na hun eerste aanmelding niet voor de volgende ronde in teschrijven.
 • New Venture behoudt zich het recht voor een aantal inzendingen – waarbij met name inronde 1 wordt geselecteerd op kwaliteit – de toegang tot volgende ronden te beperkenen New Venture zal daar niet verder over corresponderen.
 • Wanneer je deelneemt aan DOEN Energie(s)topper wordt je verplicht gesteld om deel tenemen aan door New Venture toegestuurde enquêtes. Dit betreffen enkel enquêtes waarmee we de structuur en activiteiten van de DOEN Energie[s]topper kunnen verbeteren en/of inzage kunnen krijgen in haar resultaten.
 • Iedere deelnemer gaat ermee akkoord dat, zonder dat er voorafgaande toestemming dient te worden gevraagd of gegeven, op welke wijze dan ook afbeeldingen, (beeld)merken, foto’s, beeld- en/of geluidsfragmenten en overige items van de deelname aan de DOEN Energie[s]topper worden opgenomen, verspreid, verveelvoudigd en/of openbaargemaakt op de website van de DOEN Energie[s]topper en op promotiemateriaal van de DOEN Energie[s]topper (zoals brochures en flyers).

Artikel 4 Geheimhouding

 • De (pre)jury, coaches, specialistische consultants en medewerkers van New Venture en Stichting DOEN die bij de competitie betrokken zijn zullen strikte geheimhouding en uiterste zorg betrachten bij de behandeling van de inzendingen. Zij zijn echter niet aansprakelijk voor misbruik, diefstal alsmede het op enige andere wijze teniet of verloren gaan van inzendingen (behalve bij grove nalatigheid).
 • De verklaring van vertrouwelijkheid die alle (pre)juryleden, coaches, specialistische consultants en medewerkers van New Venture die bij de competitie betrokken zijn ondertekenen, kan worden ingezien via de website, onder ‘Verklaring van Vertrouwelijkheid’.
 • Iedere deelnemer verklaart akkoord te gaan met het reglement en accepteert deze verklaring.
 • Inzendingen blijven eigendom van de rechthebbende deelnemer.
 • De deelnemer gaat ermee akkoord dat de inzendingen niet worden teruggezonden en de gegevens beschikbaar zijn voor statistische doeleinden.
 • De finalisten verbinden zich tot het verlenen van hun medewerking aan de DOEN Energie[s]topper met betrekking tot een persmoment naar aanleiding van de prijsuitreiking. Per inzending zal een korte beschrijving van het initiatief (max. 50 woorden) voor publicitaire doeleinden worden gebruikt.

Artikel 5 de DOEN Energie[s]topper, pre-jury & Jury

 • De DOEN Energie[s]topper wordt georganiseerd in opdracht van Stichting DOEN.
 • De samenstelling van de jury valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting New Venture.
 • De pre-jury zal een pre-screening uitvoeren van de inzendingen en op basis daarvan de top 5 deelnemers bepalen die door gaan naar de volgende ronde.
 • New Venture houdt zich het recht voor inzendingen die niet voldoen aan de voorwaarden in de desbetreffende ronde, uit te sluiten van deelname.
 • De schaalbaarheidsplannen van de top 5 deelnemers worden door de jury beoordeeld. In combinatie met een pitch voor de jury bepaalt de jury de uiteindelijke winnaar.
 • De jury beoordeelt de inzendingen onder andere op de mate van het energiebesparingspotentieel, onderscheidend vermogen, innovatie, groeipotentieel, volledigheid, team, realiseerbaarheid en realiteitszin.
 • De 5 finalisten zijn verplicht deel te nemen aan het leiderschaps- & businesscoachingstraject en de pitchtrainingen ter voorbereiding op de pitch voor de jury en het publiek tijdens de prijsuitreiking.
 • De winnaar stelt zicht beschikbaar voor promotionele doeleinden in de week van de finale.

Artikel 6 Prijzen & uitreiking

 • De vijf finalisten dienen persoonlijk op de prijsuitreiking te verschijnen en te pitchen. Zij zullen daartoe tijdig worden opgeroepen. De personen die pitchen dienen lid te zijn van het betreffende team.
 • De winnaar zal na een finale-evaluatie bekend worden gemaakt op de dag van de prijsuitreiking.
 • Alle top 5 deelnemers zullen op de hoogte worden gesteld van hun scores en krijgen na de prijsuitreiking feedback.
 • De organisatie stelt het op prijs als de winnaar van de DOEN Energie[s]topper meewerkt aan bijvoorbeeld een praatje op een seminar, workshop of bij een ander evenement en tevens een bijdrage en actieve bekendheid geeft aan de DOEN Energie[s]topper.
 • De administratie en uitkering van het prijzengeld verloopt via Stichting DOEN. De uitkering ervan wordt gebaseerd op de cashflowbehoefte/plan dat er ligt.
 • Stichting DOEN vraagt een controle verklaring over het gewonnen prijzengeld om de besteding ervan te kunnen controleren.

Artikel 7 Geschillencommissie

 • Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de wedstrijd, zullen na een korte bemiddelingspoging worden voorgelegd aan de geschillencommissie van Stichting New Venture.
 • De geschillencommissie zal uit drie personen bestaan: een vertegenwoordiger van de jury, een coach en het bestuur van New Venture.
 • De personele invulling van de geschillencommissie valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting New Venture.
 • In geval van een geschil, stelt Stichting New Venture een vriendelijke arbitrage voor.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • Het achterhouden van gegevens en/of het vermelden van onjuiste gegevens, wat leidt tot een verkeerde voorstelling van zaken met betrekking tot de deelname aan de DOEN Energie[s]topper heeft uitsluiting tot gevolg.

Download het wedstrijdreglement als PDF
Download de Verklaring van Vertrouwelijkheid